• Sala kominkowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na postawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 z siedzibą w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2; kod pocztowy: 40-854; tel. 32-2547699.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Patrycja Kaczmarczyk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 032-6061328.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego, bądź w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym przy pozyskiwaniu przez Administratora danych osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki; Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są stosowne umowy, organy władzy publicznej oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
 6. Podanie danych osobowych ma charakter obowiązkowy, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z ustawy z o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10.  Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW szkoły określa Polityka Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.