• Sala kominkowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr
  2 w Katowicach, z siedzibą w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice;
  tel. 32-2547699, e-mail: sp20@o2.pl .
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, którym jest Pani Agata
  Krystek-Jadwiżuk. Z inspektorem można się kontaktować za pośrednictwem poczty
  e-mail: a.krystek@cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod numerem 32 3570856 lub
  listownie na adres Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zadań statutowych placówki
  oraz realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa krajowego, bądź
  w innych przypadkach na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych
  osobowych w celu określonym przy pozyskaniu przez Administratora danych
  osobowych przedmiotowej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być: Centrum Usług Wspólnych w Katowicach
  realizujące obsługę księgową, płacową oraz inne usługi związane z obsługą placówki;
  Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Katowicach, które dostarcza platformy
  informatyczne przetwarzania danych; firmy informatyczne, z którymi podpisane są
  stosowne umowy oraz inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa na
  podstawie, których dane są przetwarzane, a dane archiwalne przez czas wynikający z
  ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich
  danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia
  sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia i prawo do przenoszenia danych. Prawa te
  są realizowane uwzględniając przepis prawa na podstawie, którego dane są
  przetwarzane oraz uwzględniając obowiązek wywiązania się przez administratora z
  obowiązków wynikających z przepisów prawa i realizacji nałożonych zadań.
 7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji
  międzynarodowych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie podanych danych osobowych narusza
  przepisy prawa, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
  Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Administrator nie wykorzystuje Państwa danych osobowych do zautomatyzowanego
  podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 10. Zasady przetwarzania Państwa danych na stronach WWW placówki określa Polityka
  Prywatności dostawcy serwisu internetowego, na których znajduje się strona WWW.